top of page

Algemene Voorwaarden

1. Wat kan u verwachten van onze begeleiding?

 • De vroedvrouw is opgeleid om een normale zwangerschap, arbeid en kraamperiode te begeleiden. We werken steeds samen met een gynaecoloog.

 • Tijdens uw zwangerschap hebt u recht op 10 prenatale consultaties. De consultaties bij de gynaecoloog worden hierbij niet ingerekend. Deze consultaties gaan bij u thuis of op praktijk door en worden in samenspraak met de vroedvrouw ingepland.

 • Afspraken rond het opvolgen van een arbeid worden steeds op voorhand en op maat gemaakt.

 • Na de bevalling kan je mij of een collega binnen de 24u na thuiskomst verwachten en dit 7/7.

 • Dit telt voor zowel kortverblijf al een standaard ziekenhuisverblijf (tussen dag 0 en dag 5). Nadien wordt er afgesproken met de ouders wanneer een consultatie wenselijk is. Standaardvoorstel is een consultatie op dag 10-14, rond 1 maand, rond 6 weken en 3 maanden. De vroedvrouw kan langskomen tot de eerste verjaardag van je kind. De verantwoordelijkheid om deze afspraken te maken ligt bij de ouders

 • Voor niet-dringende vragen mag je ons altijd sms-en, wij proberen hier zo snel mogelijk een antwoord op te bieden.

 • Voor dringende vragen is onze praktijk doorlopend telefonisch bereikbaar.

 • Bij medisch dringende vragen zoals; hevig bloedverlies, breken van de vliezen en/of hevige pijn, … wordt rechtstreeks naar de spoedopname van het ziekenhuis gegaan of contact opgenomen met de arts.

 

2. Hoe werkt de betaling?

 • Wij werken via de derdebetalersregeling; wat betekent dat er rechtstreeks wordt betaald door de mutualiteit.

 • Bij start van de begeleiding wordt er €50,00 dossierkost gevraagd. Je ontvangt hiervoor een factuur. Deze €50,00 kan betaald worden via overschrijving of via bankapp en bijhorende factuur wordt via email verstuurd. Indien het moeilijk is om deze te betalen, kan dit besproken worden.

 • De factuur wordt aan de klant bezorgd via e-mail.

 • De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest van 10%/jaar verschuldigd zijn op het factuurbedrag. Tevens is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd ten belope van 10%, met een minimum van 125,00 EUR.

 • Onafhankelijk van wat voorafgaat, behouden De Poldervroedvrouwen zich het recht voor om, ingeval van laattijdige betaling, de werken op te schorten, stop te zetten, het contract te verbreken lastens de schuldenaar of de goederen terug te nemen.

 • Indien de totaalfactuur niet werd betaald, worden bestelde producten niet geleverd.

 

3. Tarieven

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. 

4. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

Klachten of schade aan de geleverde goederen dienen binnen de 2 dagen te worden gemeld op het emailadres  

welkom@poldervrouwen.be. Vervolgens zullen De Poldervroedvrouwen samen met de klant op zoek gaan naar een passende oplossing.

De Poldervroedvrouwen zijn een samenwerkingsinitiatief tussen verschillende vroedvrouwen. Dit houdt in dat "De Poldervroedvrouwen" geen rechtspersoon is. Daarmee zullen eventuele onenigheden of geschillen worden opgevolgd door de begeleidende vroedvrouw in kwestie:

Anke Jacobus

te bereiken via 0485 40 22 84  en via anke@poldervroedvrouwen.be

RIZIVnr  4-00190-43-003

KBO: 0884.116.002 

Ann Van Mele 

te bereiken via 0498 15 63 78  en via ann@poldervroedvrouwen.be
RIZIVnr  4-06061-78-002

KBO: 0678 809 859

 

Marieke Verhulst/VEMA CommV

te bereiken via 0476 58 55 50  en via marieke@poldervroedvrouwen.be

RIZIVnr  4-00030-25-003

KBO 0772 629 645

Liesa De Breucker/LEMO CARE commV

te bereiken via 0472 66 50 53  en via liesa@poldervroedvrouwen.be

RIZIVnr  4-09586-45-003

KBO: 0793 513 547

Zoé Maes

te bereiken via 0484 38 17 74  en via Zoé@poldervroedvrouwen.be

RIZIVnr  4-01839-85-003

KBO: 1000.595.679

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

 

4. Rechten patiënten

U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens zijn gecontroleerd.

 

 • U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

 

 • Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

 

 • Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar via: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot de verwerkingsverantwoordelijke te richten. Vaak zullen eventuele problemen/ misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

 

 • Indien u dit formulier ondertekent, dan gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier. U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan de verwerkingsverantwoordelijke, via bovenvermelde gegevens, zonder dat u daartoe een reden moet opgeven. 

 

 • Indien u uw toestemming intrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd en de wettelijke bewaringsplicht. 

 

 • Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, dan zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening.  

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot bovenvermelde verwerkingsverantwoordelijke. 

 

WWW.POLDERVROEDVROUWEN.BE

bottom of page